ආත්ම වංචාව

"මේ පෙම නොවේ" යැයි
නුඹ පැවසූ වදනට
හද පත්ලෙන් නැඟී
නෙතු අගින් රූරා හැලෙන
කඳුලු බිඳුව
අත්ල ට ගෙන බලන්න...

කියන්න ඉතින්
එයත් කඳුලක්
නොවේ කියා .....

තීන්දුව

විනිසුරු ද
ජූරිය ද
නුඹ ම වූ උසාවියේ
පැමිණිලිකරු ද
සාක්ෂිකරු ද
විත්තිකරු ද
මම වෙමි...

ඉතිරිව නැත තවත්
එකදු පැමිණිල්ලක්
එකදු සාක්ෂියක්
එකදු කරුණක් නිදහසට...

ඉතින් දෙනු මැනවි තීන්දුව
මම ම නොවෙ ද වැරදිකරු?