"ලොකු පුතේ"


හතරවට සෙනඟ මැද
යන්තරේ හඬනවිට
ඒ කුරිරු හඬ මැදින්
ඔය විඩා නෙත් විදා
කඳුළු දවටා දෙකොපුලේ
ඇමතු විට
"ලොකු පුතේ"
කියා නුඹ ...
මගෙ හුස්ම වැටුණු හඬ
මගේ හද ගැහුණු හඬ
ඇසුනාද දන්නෙ නෑ
මා වටා හිටි උන්ට ....
හිත් නැතත් පිට වෙන්න
දැන් වෙනව සමුගන්න
ඉතින් මගෙ සුදු අම්මේ
ඉක්මණින් සුව වෙන්න .....


~~~බුදු සරණයි අම්මේ~~~