.... ලු

පණ වගේ මම ආදරේලු
ඔයත් එක්කම මැරෙනවාලු
ඕනෙ මඟුලක් කරනවාලු
එදා එහෙමයි කිව්වෙ යාලු ...

කලින් තේරුන්නෑලු
දැන්නම් පේනවාලු
එහෙමත් සිද්ද වෙනවාලු
මට නොතේරේ ඕවා යාලු ...

මට දැන් නැතේ පාලු
උඹලා වටකර ඉන්නවාලු
හෙටක් ලස්සන තියෙනවාලු
මුහුදෙ තව තව සිටී මාලු .....

Sunshine

Sunshine ...
Hidden under sea
Brighter than moon
Deeper than sky
Falling down
Drop by drop
Making little sounds
I can't hear 'em
But I can feel 'em
What I feel?
I don't know ...
Tell me please
My dear friend ...