සුහද ඇරයුම ...සොඳුරු වත
සඟවා නුඹ
කිම මේ
සැඟවෙන්නේ ...
නොදොඩා
කිසිදු වදනක්
දුටු ලෙස
රුදුරු රකුසෙක් ...

බඳිමි පෙම්
මම
නුඹට සැමදා
කිමද ගොළුවත
මෙලෙස
මා වෙත...

සුහද ඇරයුම
පිළිගන්න
දැන් නුඹ
පියඹන්න
පෙම් අඹර
වෙත හෙට .......

මුවැත්තියේමුවැත්තියේ
වදනින් නුඹේ
සනසනු මැන
දෙසවන
මගේ ...

මුවැත්තියේ
කැළුමින් නුඹේ
පිනවනු මැන
දෙනයන
මගේ ...

මුවැත්තියේ
සිනහවෙන් නුඹේ
සරසනු මැන
දිවියම
මගේ ...

මුවැත්තියේ
සෙනෙහෙන් නුඹේ
නළවනු මැන
හදවත
මගේ ...