හද ගැස්ම


විමසයි ම'සිත
නිබඳ
නෙතු නුඹේ
වත නුඹේ
හසරැලි නුඹේ
වදනක් නුඹේ
හද ගැසෙන සැමවිට...
දනිමි
හද ගැස්මද නුඹම බව...