ඇති සැටිය


කළලයක් - කළලයක්
ළඳරුවෙක් - ළඳරුවෙක්
දරුවෙක් - දරුවෙක්
මිනිහෙක් - මිනිහෙක්
සිංහල මිනිහෙක් - මුස්ලිම් මිනිහෙක්
බෞද්ධ මිනිහෙක් - ඉස්ලාම් මිනිහෙක්
කඩුවක් - කඩුවක්
මරණයක් - මරණයක්
මළ මිනියක් - මළ මිනියක්
මළ කුණක් - මළ කුණක්
ඇට සැකිල්ලක් - ඇට සැකිල්ලක්