පිපෙණු මැන සියපත


සහසකුත් පිනි බිඳු බර දරන්නට නොව
හිරු කිරණ වැද
විකසිතව
මකරන්ද
සුගන්ධ
විහිදුවන්නට
පිපෙණු මැන
සියපත...

සිහින සිත්තම


මකුළු හුයකින් බැඳි
සිහින සිත්තම
ප්‍රේමයේ රුදු මාරුතයෙන්
බිඳී විසිරී ගියා...


වියාගන්නට යළිත් වෙර නෑ
සැඬ සුළං රැළි තවම නිම නෑ


සිහින සිත්තම විසිරී ගියා...


තැවෙන්නට නම් සිතක් තව නෑ
ලියන්නට තව වදන් මට නෑ


සිහින සිත්තම විසිරී ගියා...