නොදනිමි


නොදනිමි මන්දැයි නොදැනෙන්නේ උන්ට
මනරම් හසරැල්ල නුඹේ
සුනිල හදවත නුඹේ
කිකිණි නාදය නුඹේ
නොදනිමි කිමැයි පෙනෙන්නේ පමණක්
ග්‍රහ තරු පලක් කිසි නැති...
සිතක් රිදවා සිතැඟි රදවා
නොදනිමි උන් පතන්නේ කිමැයි කියා...

That Voice...


When all else seem nonsense
Try to find that voice
That inner voice which is yours
The only thing that you truly own
If you cannot hear it
Be silent
Be slow
Be patient
It will call you
With the faintest voice
You will hear it
Focus,
Listen carefully
Then your task will be simple
Just follow it...
All else will make perfect sense!

හද ගැස්ම


විමසයි ම'සිත
නිබඳ
නෙතු නුඹේ
වත නුඹේ
හසරැලි නුඹේ
වදනක් නුඹේ
හද ගැසෙන සැමවිට...
දනිමි
හද ගැස්මද නුඹම බව...

ඈ...


සුළං රොදකි
අතරින් පතර
හමා විත්
නිසල වන ගැබ
සසල කරවන...

තාරකාවකි
දුරින් හිඳිමින්
දිසින් දැල්වී
අඳුරු අහසට
සිනා කැන්දන...

නිමල කුසුමෙකි
ළඟින් රැදෙමින්
හිමින් කොඳුරා
පාළු උයනට
සුවඳ වස්සන...