ඉතින් යළි .........

ඉඩ දෙන්න
හැඟුමකට
ඉගිලෙන්න ඉතින්
සලා ඔය පියපත් ...
හිඳිමි මම
රැකගන්න ...

අහස නුඹෙයි
නද දෙන්න ...

සිඳලන්න
යදම් බැමි
පිසලන්න
කඳුලු රැළි ...

මෙහි එන්න
ඉතින් යළි .........

1 comments:

Nipun said...

rox bro this simply rox, i wish 4 you from all my heart............

Post a Comment