සමාවෙයන්

විස තුඩු වැදුනිද මන්දා
වැදී රිදුනිද මන්දා
සමාවෙයන්
පුංචි කුමරියේ...
සඟවන්නම්
අනඟ බඹර තුඩු...
රැඳෙනු මැන
විකසිතව සුවඳ දී
හිනැහී ළබැඳි ලෙසින්
සතුටින් බැඳී
නොමියෙන මිතුදමින්...

0 comments:

Post a Comment