පතමි ජය ...

ගිමන් නිවන්
මඳක් නැවතී
විඩාබර ගමනේ
ගිරිකුලක් ඇත
ඔබේ අභියස
තරණයට කැප වූ ...
ජය නුඹේමයි
කරන් අදිටන්
එක සිතින්
පැහැදී ...
පතමි ජය
හෙට දිනට
කුමරිය
ගෙනෙනු මැන
අභිමන් .....

4 comments:

Nipun said...
This comment has been removed by the author.
Nipun said...

I know the remote reference bro

යාත්‍රිකයා said...

ඒ මොකක්ද බං ඒ?

යාත්‍රිකයා said...

:D ;-)

Post a Comment