මුවැත්තියේමුවැත්තියේ
වදනින් නුඹේ
සනසනු මැන
දෙසවන
මගේ ...

මුවැත්තියේ
කැළුමින් නුඹේ
පිනවනු මැන
දෙනයන
මගේ ...

මුවැත්තියේ
සිනහවෙන් නුඹේ
සරසනු මැන
දිවියම
මගේ ...

මුවැත්තියේ
සෙනෙහෙන් නුඹේ
නළවනු මැන
හදවත
මගේ ...

3 comments:

සංකල්පනා said...

කෙල්ල කිව්වොත් එහෙම "හා මුවෝ" කියල ? :D

Anonymous said...

If u dont mind let me tel u smtin,
for me this is a great poem but except this word "මුවැත්තියේ"..

Shadow/හේමලයා said...

nice....

Post a Comment