සඳම නුඹයි ...


පැතුම
යළි පුබුදුවාලූ ...
සිතම
යළි කළඹවාලූ ...
හදම
යළි තෙරපුවාලූ ...
සඳම නුඹයි
රෑ අහස සනසවාලූ ...

4 comments:

කරුමක්කාරයා said...

congrats my frnd... We Al wt u @ any time...

Nipun said...

එය එසේම විය...
ඔබ සතුටින් නම්
අප සතුටද එයමයි...

යාත්‍රිකයා said...

Thnx my dear friends! :D

|\|.@.|>.Z said...

really happy for u =)

Post a Comment