සිහින සිත්තම


මකුළු හුයකින් බැඳි
සිහින සිත්තම
ප්‍රේමයේ රුදු මාරුතයෙන්
බිඳී විසිරී ගියා...


වියාගන්නට යළිත් වෙර නෑ
සැඬ සුළං රැළි තවම නිම නෑ


සිහින සිත්තම විසිරී ගියා...


තැවෙන්නට නම් සිතක් තව නෑ
ලියන්නට තව වදන් මට නෑ


සිහින සිත්තම විසිරී ගියා...

0 comments:

Post a Comment