නොදනිමි


නොදනිමි මන්දැයි නොදැනෙන්නේ උන්ට
මනරම් හසරැල්ල නුඹේ
සුනිල හදවත නුඹේ
කිකිණි නාදය නුඹේ
නොදනිමි කිමැයි පෙනෙන්නේ පමණක්
ග්‍රහ තරු පලක් කිසි නැති...
සිතක් රිදවා සිතැඟි රදවා
නොදනිමි උන් පතන්නේ කිමැයි කියා...

0 comments:

Post a Comment