බිය නොවෙල්ලා

දිය පොදක් ඉල්ලා හඬා වැටුනු උන්ට
ලේ බිඳු පමණක් උරුම කළ
අකුරට සහන ඉල්ලූ උන්ට
පොලු පහර දුන්
දියඹේ දහදුක් විඳින උන්ට
වෙඩි උණ්ඩයෙන් සැලකූ
චන්ද වරම ඉල්ලා මහ මග රැස් වූ උන්ට
දස වධ දුන්
නරුම පාලක වන්දි භට්ටයනි
බිය නොවෙල්ලා
බිම වැටී තොපි යදින හිඟමනට
රැවටෙන උන් ලක්ෂ ගණන්
ඇති තවමත්

0 comments:

Post a Comment