හැටි ...


නුඹේ දෑස
දිදුලන හැටි
මට පෙනෙන හැටි
නුඹට නොපෙනෙන හැටි ...

නුඹේ හදවත
ගැහෙන හැටි
මට ඇහෙන හැටි
නුඹට නෑහෙන හැටි ...

නුඹේ සෙවණේ
මම සැනහෙන හැටි
මට දැනෙන හැටි
නුඹට නොදැනෙන හැටි ...

3 comments:

Supun Budhajeewa said...

ලොකුම ප්‍රශ්නේ!

හිරන්‍ය said...

හෙහ් මාර කේස් එක නේ... ඒකෙත් හැටි...

Zamanga said...

ela...nice one ravi!

Post a Comment