කොයින්ද උඹට ?


හෙලු
වා මදිද
කොයින්ද උඹට ඔය සුසුම් ...
දැනුනා මදිද
කොයින්ද උඹට ඔය රිදුම් ...
වින්දා මදිද
කොයින්ද උඹට ඔය හැඟුම් ...
හැඬුවා මදිද
කොයින්ද උඹට ඔය පැතුම් ...

2 comments:

කරුමක්කාරයා said...

Superb Machn patta....

LG said...

ලස්සනයි.. ;-)

Post a Comment