සුහද ඇරයුම ...සොඳුරු වත
සඟවා නුඹ
කිම මේ
සැඟවෙන්නේ ...
නොදොඩා
කිසිදු වදනක්
දුටු ලෙස
රුදුරු රකුසෙක් ...

බඳිමි පෙම්
මම
නුඹට සැමදා
කිමද ගොළුවත
මෙලෙස
මා වෙත...

සුහද ඇරයුම
පිළිගන්න
දැන් නුඹ
පියඹන්න
පෙම් අඹර
වෙත හෙට .......

1 comments:

Shadow/හේමලයා said...

Nice set of words......

Post a Comment