නෙතු


සොයුරිය
සුරැකිව තිබුණි නම්
නෙතු යුගල
නුඹේ...
විඳින්නට
නොව
අසිරි
ලොවෙහි...
දැකගන්නට
පමණක්
අසිරි
නුඹ මුවෙහි...

1 comments:

Anonymous said...

හරිම අපූරු‍යි යාත්ත්‍රිකයා...

Post a Comment