නාඳුනන්ණෙනි ...

සිත් යාය ගිලිහුණි,
නාඳුනන්ණෙනි
සමාවුව මැනවි ...
නමුදු මතු දිගු කලෙක
නුඹෙ මතක රැදෙනු ඇත ...
සියල්ලෝ නුඹ අ
ඳුනන්නෝ වනු ඇත
නුඹ සියල්ලන්ම අ
ඳුනාගනු ඇත ...
ඉතින් සුමිතුර
නැගී සිටින්න
බිය නොවන්න ...
පතනෙමි කිත් යස
හදවතින් ඉත සිතින් .....

0 comments:

Post a Comment