අපේ...

එදා සිට
මළගිය ඇත්තන් සේ යාත්‍රා කරන,
කරුමක්කාර අපේ,
සිතුවිලි තුලින් මතුවන
නිදැස් පද...
විටක සොදුරු ලෙස..
විටක නපුරු ලෙස..
කෙම්බිමක පතිත වන'යුරු...

0 comments:

Post a Comment