සේයා රුව

මේ නිශා යාමයේ
අහම්බෙන් වගේ නෙතු ගැටුනු
ඒ සැගැවුනු සේයා රුව
මෙතුවක් කල් නිදා සිටි
ඳුලු බිඳු
කීද්දූ අරුමය...

1 comments:

කරුමක්කාරයා said...

MaxxXa... machn..

Post a Comment